Algemene Voorwaarden Hermit

1. Definities.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtgever: de wederpartij van Hermit.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2. Algemeen.

2.1. Voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen de opdrachtgever en Hermit inzake de (op)levering van websites, applicaties, programmeeruren en aanverwante diensten door Hermit, zijn automatisch deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in een specifieke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Hermit.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Hermit, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Hermit en de opdrachtgever zullen dan alsnog in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3. Aanbiedingen en offertes.

3.1. De door Hermit gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend; deze zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Hermit is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.

3.2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.3. Indien de aanvaarding van de offerte (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Hermit daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt alleen volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand als Hermit hiermee akkoord gaat.

3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Hermit niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.6. Offertes worden op maat gemaakt en zijn derhalve niet overdraagbaar.

3.7. De aanbiedingen van Hermit zijn altijd zonder de hostingkosten, hostingservices en kosten van een domeinnaam van een website of applicatie.

3.8. Indien tijdens het initiële gesprek op aanvraag een prijs wordt genoemd, kan bij de officiële offerte van deze prijs worden afgeweken.

4. Uitvoering van de overeenkomst.

4.1. Hermit zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment geldende standaarden voor de ontwikkeling van websites.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Hermit het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hermit aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Hermit worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Hermit zijn verstrekt, heeft Hermit het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen

4.4. Hermit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Hermit is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid aan Hermit kenbaar behoorde te zijn.

4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Hermit de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

4.6. Indien door Hermit of door Hermit ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7. Opdrachtgever vrijwaart Hermit voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

4.8. De websites worden ontwikkeld voor gebruik bij een minimumresolutie van 1024 * 768 pixels, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen in de overeenkomst.

4.9. De websites worden ontwikkeld om optimaal te functioneren in de meest gangbare browsers, nl. Internet Explorer 7, Firefox 2, Safari 3 en hoger en voor het meest gangbare besturingssysteem namelijk Windows XP of hoger. In andere browsers of versies of andere besturingssystemen kunnen kleine afwijkingen ontstaan in de website of het beheersysteem (CMS). Hermit kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

4.10. Hermit biedt de websites uitdrukkelijk aan ‘as is’ (zoals ze online te raadplegen zijn). Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest aangewezen technieken in functie van het project. Hermit kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

5. Wijziging van de overeenkomst.

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Hermit zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Hermit de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Hermit kunnen worden toegerekend zal Hermit geen meerkosten in rekening kunnen brengen.

5.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Hermit daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

6. Contractsduur; uitvoeringstermijn.

6.1. De overeenkomst tussen Hermit en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Hermit derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

6.3. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de door Hermit meegedeelde planning louter indicatief is. Indien nodig, kan Hermit deze wijzigen, zonder dat zulks een wijziging zal uitmaken zoals bepaald onder5, hierboven. Hermit zal opdrachtgever hier wel over informeren.

6.4. In de overeenkomst kunnen specifieke deeltijdse opleveringsmomenten worden voorzien. De opdrachtgever moet uitdrukkelijk toestemming geven om de website (geheel of gedeeltelijk) online te plaatsen.

6.5. Hermit onderneemt commercieel redelijke inspanningen bij het verlenen van eventuele productondersteuning na oplevering.

7. Honorarium.

7.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

7.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Hermit, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

7.4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

7.5. Indien Hermit met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Hermit niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

7.6. Een herziening van de prijs aan de hand van door beide partijen als aannemelijk aanvaarde indicatoren is te allen tijde mogelijk. In functie van de aard van het project kan in de overeenkomst een specifieke clausule opgenomen worden.

7.7. Is met de opdrachtgever een vast honorarium overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Hermit. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van opdrachtgever door Hermit worden geleverd, hierna te noemen ‘meerwerk’, zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:
a. uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door opdrachtgever is goedgekeurd;
b. eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Hermit kenbaar zijn gemaakt;
c. gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Hermit in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Hermit weinig of geen invloed kan uitoefenen;
d. tekortschietende medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst. Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.

8. Betaling.

8.1. Als opdrachtbevestiging betaalt opdrachtgever direct tenminste 1/3 van het totaalbedrag inclusief BTW vooruit aan Hermit. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd. De resterende som wordt na acceptatie van de website gefactureerd en moet binnen 14 dagen worden betaald.

8.2. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarde is voldaan: de aanbetaling van 1/3 van het overeengekomen totale factuurbedrag is ontvangen door Hermit.

8.3. Na ontvangst van het voorschot, krijgt de overeenkomst de status van een contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst tussen Hermit en de opdrachtgever en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Hermit volgens afspraak te honoreren.

8.4. Na afronding van de opdracht zal Hermit een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

8.5. Na ontvangst van de betaling wordt de door de opdrachtgever gekozen domeinnaam op naam van de opdrachtgever gezet en wordt de ontwikkelde website onder die domeinnaam online geplaatst.

8.6. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Hermit een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 7% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.7. De wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten die de opdrachtgever verschuldigd is over het openstaande factuurbedrag, wordt berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

8.8. Hermit hanteert de volgende tarieven voor een herinnering: eerste herinnering: € 7,50, tweede herinnering: € 15,00, derde en laatste herinnering: € 25,00. Indien na de derde herinnering géén betaling plaatsvindt, is Hermit gerechtigd een deel van het contract of het volledige contract te ontbinden, door melding aan de opdrachtgever via een eenvoudig schrijven.

8.9. Indien de opdrachtgever verzuimt te betalen, blijft Hermit de eigenaar van de door de opdrachtgever gekozen domeinnaam, tot het moment dat betaling, inclusief de opengevallen en lopende rente almede de kosten plaatsvindt.

8.10. Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn, verklaart de opdrachtgever expliciet dat Hermit niet langer gehouden is de vooropgestelde diensten van het opvolgingsabonnement te garanderen, noch kan Hermit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan op dat moment.

8.11. Hermit heeft het recht volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

9. Eigendomsvoorbehoud.

9.1. Het eigendom van door Hermit verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Hermit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Hermit hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Hermit gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

9.2. Totdat de opdrachtgever volledig en definitief heeft betaald, behoudt Hermit het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten.

9.3. Voor het geval dat Hermit zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij de opdrachtbevestiging onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Hermit of door deze aan te wijzen derden om al dan niet virtueel die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Hermit zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

10. Incassokosten.

10.1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 35,00.

10.2. Indien Hermit hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

10.3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

10.4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

11. Hosting en gebruik van de website

11.1 De overeenkomst voor hosting wordt aangegaan voor een periode van een jaar en wordt stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Opzegging van de (verlengde) overeenkomst door opdrachtgever dient minimaal drie maanden voor het einde van de contractperiode te geschieden.

11.2 Hermit is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.

11.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan de website, geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor:
a. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
b. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
c. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;
e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);
g. het verspreiden van computervirussen.

11.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde website en/of de hosting te gebruiken voor het online plaatsen van racistisch materiaal, illegale software en hiermee vergelijkbaar materiaal.

12. Onderzoek, klachten.

12.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Hermit. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Hermit in staat is adequaat te reageren.

12.2. Indien een klacht gegrond is, zal Hermit de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

12.3. Wanneer aan Hermit binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.

12.4. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

12.5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Hermit slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

13. Opzegging.

13.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

13.2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, na het aangaan van de overeenkomst en voor de voltooiing van de opdracht, heeft Hermit recht op compensatie, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Hermit zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de factuur voor tot dan toe verrichte werkzaamheden + 10% van het vastgestelde honorarium.

13.3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Hermit, zal Hermit in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

13.4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Hermit extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

14. Opschorting en ontbinding.

14.1. Hermit is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b. Na het sluiten van de overeenkomst, Hermit ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

14.2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Hermit zijn verstrekt, heeft Hermit het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

14.3. Voorts is Hermit bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14.4. Indien Hermit de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Hermit de aanspraken uit de wet en overeenkomst.

14.5. Hermit behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

15. Teruggave ter beschikking gestelde zaken.

15.1. Indien Hermit aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

15.2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Hermit het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

16. Aansprakelijkheid

16.1. Indien Hermit aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

16.2. Indien Hermit aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal €.5.000 (Zegge: VIJF DUIZEND euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Hermit in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

16.3. In afwijking van hetgeen onder 16.2. is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

16.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Hermit aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Hermit toegerekend kunnen worden; Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

16.5. Hermit is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16.6. Met name is Hermit niet aansprakelijk voor (1) schade die verband houdt met of het gevolg is van het anders of niet tijdig opleveren van de opdracht; (2) indirecte schade (waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, bijzondere of incidentele schade, schade bestaande uit gederfde winst of omzet, bedrijfsonderbreking of verlies van bedrijfsinformatie) die verband houdt met enige overeenkomst, product of dienst, zelfs indien Hermit op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade of indien deze mogelijkheid redelijkerwijs te voorzien was.

16.7. Hermit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Hermit is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door Hermit kenbaar behoorde te zijn.

16.8. Na oplevering van de website is Hermit niet meer verantwoordelijkheid voor de inhoud die de opdrachtgever plaatst.

16.9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Hermit of zijn ondergeschikten.

17. Vrijwaringen

17.1. De opdrachtgever vrijwaart Hermit voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

17.2. Indien de opdrachtgever aan Hermit informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software gecontroleerd zijn op virussen en defecten.

17.3. Hermit is in geen geval verantwoordelijk voor storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

17.4. Het door Hermit geleverde beheersysteem (CMS) kan de dynamische plekken in een website veranderen. Dit zijn meestal teksten en afbeeldingen die vooraf worden gedefinieerd. Logo’s, navigatie, huisstijl-kleur en andere vaste elementen in de website kunnen niet worden gewijzigd met het beheersysteem.

17.5. Hermit is enkel verantwoordelijk voor de correcte werking van de diensten tot het moment van oplevering. Indien Hermit van mening is dat de diensten in staat van oplevering zijn, nodigt Hermit opdrachtgever uit om deze te controleren en te aanvaarden. De goedkeuring van de opdrachtgever van de oplevering houdt onvoorwaardelijke aanvaarding van de website of applicatie in. Het aanwenden van de website of de applicatie in een productieomgeving brengt onmiddellijk de goedkeuring ervan met zich mee. Na de (impliciete of expliciete) goedkeuring van de opdrachtgever krijgt deze de inlogcodes en wachtwoorden van de website of applicatie en kan opdrachtgever zelf wijzigingen gaan aanbrengen. Hermits aansprakelijkheid eindigt dan ook op het moment van de oplevering.

17.6. Hermit is enkel verantwoordelijk voor het uitvoeren van de diensten conform de garantie onder 4., hierboven. Hermit is dus in geen enkel geval verantwoordelijk voor (1) fouten of onduidelijkheden in de website of applicatie, (2) de inhoud van de website of applicatie die Hermit oplevert of (3) het te laat opleveren van een (deel)opdracht.

17.7. Hermit houdt zich het recht voor om eenzijdig opdrachten te weigeren zelfs na het uitbrengen van een offerte.

17.8. Mogelijk werkt Hermit voor de uitvoering van de opdracht met onderaannemers, eventueel ook in andere landen. De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat.

18. Risico-overgang

18.1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop de opdrachtgever de geleverde opdracht heeft goedgekeurd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

19. Overmacht

19.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

19.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Hermit geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Hermit niet in staat is de verplichtingen na te komen.

19.3. Hermit heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Hermit zijn verplichtingen had moeten nakomen.

19.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

19.5. Voor zover Hermit ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Hermit gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

20. Geheimhouding

20.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

20.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Hermit gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mee te delen, en Hermit zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Hermit niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

21. Intellectuele eigendom en auteursrechten

21.1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Hermit zich de rechten en bevoegdheden voor die Hermit toekomen op grond van de Auteurswet.

21.2. Al het door Hermit vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hermit niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

21.3. Alle door Hermit verstrekte stukken, zoals adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Hermit worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

21.4. Hermit behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

21.5. De opdrachtgever blijft te allen tijde eigenaar van het door hem aangeleverde materiaal. Bij beëindiging van de samenwerking wordt dit materiaal (evt. in gewijzigde vorm, indien dit noodzakelijk was voor de realisatie van het project) terug aan de opdrachtgever bezorgd.

21.6. Wanneer de opdrachtgever materiaal op de door Hermit ontwikkelde website plaatst of aan Hermit aanlevert met het doel dit op de website te plaatsen of erin te verwerken, garandeert hij over alle rechten, inclusief reproductierechten, van het materiaal te beschikken (zoals o.a. teksten, vertalingen, documenten, foto’s, video’s, grafische elementen, enz.).

22. Voorbeelden

22.1. Is aan de opdrachtgever een voorbeeld getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

23. Geschillen

23.1. De dichtstbijzijnde rechter bij de vestigingsplaats van Hermit is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Hermit het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

23.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

23.3. De opdrachtgever aanvaardt evenals Hermit elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail) als bewijsmiddel.

24. Toepasselijk recht

24.1. Op elke overeenkomst tussen Hermit en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

24.2. Voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht, wijst Hermit alle uitdrukkelijke, impliciete of wettelijk voorgeschreven verklaringen, garanties en voorwaarden van de hand, en sluiten deze uit (anders dan de garanties en voorwaarden die uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn vermeld), daaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties of voorwaarden terzake van eigendom, niet-inbreukmakendheid, toereikende kwaliteit, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot de producten, servicemateriaal en diensten. Hermit is niet aansprakelijk voor diensten of producten die door derden verkopers, ontwikkelaars of adviseurs worden verstrekt, zelfs indien Hermit die aan de opdrachtgever heeft aangeraden of waarnaar Hermit de opdrachtgever heeft verwezen, tenzij dergelijke producten of diensten van derden ingevolge een schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Hermit worden verstrekt, en dan uitsluitend voor zover dit uitdrukkelijk in een dergelijke overeenkomst is bepaald.

24.3. Voor zover is toegestaan op grond van toepasselijk recht dienen vorderingen die ontstaan ingevolge deze voorwaarden te worden ingesteld binnen een jaar na de datum van het ontstaan van de oorzaak van die vordering.

25. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

25.1. Hermit is ten alle tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Hermit zal opdrachtgever op de hoogte brengen van wijzigingen op de manier die Hermit het meest aangewezen lijkt. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met deze wijzigingen, kan opdrachtgever binnen de tien dagen na ontvangst van onze notificatie de overeenkomst schriftelijk opzeggen.

25.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.